Zakelijke klanten

Download hier de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijke via het adres www.ovidias.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Praliweb bvba, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, opgenomen in de KBO onder het nummer 0607.968.581, hierna genoemd “Praliweb”.

 • Telefoonnummer: +32.89.695.000
 • E-mailadres: info@ovidias.com
 • Bankrekeningnummer: BE89 0689 0208 6485

Artikel 2 - Definities

 1. Verkoper: Praliweb 
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen aankoopt bij Praliweb uitsluiten voor professionele doeleinden. 
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Praliweb en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf. 
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Praliweb op de Website.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.ovidias.com
 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Praliweb en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Praliweb en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Praliweb en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Praliweb als webwinkelier aan de Koper, die de goederen uitsluitend voor professionele doeleinden aankoopt. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Praliweb wordt ingestemd. 
 6. Praliweb behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. 
 7. Door het gebruik van de Websites van Praliweb en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 8. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Praliweb, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt. 
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod. 
 3. Praliweb beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Praliweb gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Praliweb zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Praliweb voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen. 
  In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Praliweb niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 5. De Koper en Praliweb aanvaarden uitdrukkelijk dat een geldig contract kan tot stand komen via elektronische afstandscommunicatie. Zelfs in geval van het ontbreken van een geschreven handtekening, komt er een geldige overeenkomst tot stand door het plaatsen van de bestelling door de Koper en het aanvaarden ervan door de Verkoper. De elektronische gegevens bestaande van Praliweb hebben bewijskracht binnen de grenzen van de wet. 
 6. De Koper die goederen aankoopt bij praliweb is de eindkoper. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden. 

Artikel 5 - Bestelling 

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven.  Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: kantooradres, specifiek afleveradres, afhaalpunt (acces point),…Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief. 

Artikel 6 - Gepersonaliseerde producten

 1. Wanneer de Koper een gepersonaliseerd product wenst te bestellen dient deze de gewenste tekst, afbeeldingen, foto’s of andere creatieve elementen up te loaden op de daartoe bestemde pagina. Praliweb onderzoekt de kwaliteit van het geuploade document en geeft aan wanneer de kwaliteit niet zou voldoen. De Koper krijgt een voorbeeld te zien van zijn of haar gepersonaliseerde product. Na goedkeuring door de Koper zal de bestelling geplaatst zijn en toegevoegd worden aan het winkelmandje. Na het doorlopen van de stappen, zoals vermeld in artikel 5, zal de aankoop definitief zijn. 
 2. De Koper houdt er steeds rekening mee dat de kwaliteit van iedere afdruk afhangt van het door de Koper aangeleverde (foto)materiaal en dat het drukwerk kan afwijken van het voorbeeld op de Website.  Dergelijke (lichte)  afwijkingen kunnen op geen enkel moment ingeroepen worden als grond om een bestelling te weigeren en/of terug te sturen.
 3. De Koper houdt zich eraan geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige,  inbreukmakende, haatdragende, pornografische en andere schadelijke foto’s, teksten, afbeeldingen en dergelijke meer aan Praliweb over te maken met zicht op het personaliseren van het bestelde Product. Praliweb behoudt zich het recht om dergelijke bestellingen te weigeren.

Artikel 7 - Prijzen

 1. Ten aanzien van de Kopers binnen België worden alle prijzen uitgedrukt en gefactureerd in euro. De Website toont steeds de prijzen exclusief en inclusief BTW. 
  Ten aanzien van de Kopers buiten België worden alle prijzen uitgedrukt en gefactureerd in euro. De Website toont steeds de prijzen exclusief BTW. 
  Ten aanzien van de Kopers in de UK worden de prijzen uitgedrukt en gefactureerd in pond.
 2. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Praliweb in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Praliweb worden gecorrigeerd. 
 3. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

Artikel 8 - Betaling

 1. De facturen zijn betaalbaar via overschrijving op de bankrekening van Praliweb met rekeningnummer BE89 0689 0208 6485 De Koper betaald de prijs zoals deze vermeld staat op de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, behalve in geval een afwijkende betaaltermijn uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen.
 2. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • BANCONTACT
  • MAESTRO
  • PAYPAL

   Praliweb kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.
 3. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Praliweb is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 4. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 9 - Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres. 
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Praliweb streeft ernaar om de bestelling binnen 1 à 3 dagen te leveren. 
  • België: dag + 1
  • Luxemburg: dag + 1
  • Nederland: dag + 1
  • Verenigd Koninkrijk: dag + 2
  • Duitsland binnen straal van 500 km van België: dag + 1 
  • Duitsland straal van meer dan 500 km van België: dag + 2
  • Frankrijk binnen straal van 500 km van België: dag + 1
  • Frankrijk straal van meer dan 500 km van België: dag + 2
 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Praliweb streeft ernaar vertragingen binnen 1 à 3 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 4. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Praliweb. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport. 
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. 
 6. Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de goederen, gezien de aard van het product, onmiddellijk in de koelkast opgeslagen te worden. 
 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product. 
 8. Praliweb is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
  • de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
  • de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.
 9. De totale aansprakelijkheid van Praliweb bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie. 
 10. Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard. 

Artikel 10    Herroepingsrecht

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen.  Uw aankoop is dus definitief en wordt door Praliweb niet teruggenomen.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van intresten, kosten en/of schadevergoeding. 
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12 - Beperking aansprakelijkheid

 1. De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. Praliweb is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.
 2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Praliweb voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatst uitgeschreven factuur.
 3. Praliweb is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortkomt uit fouten van de Koper bij de opgave van de details (incl. Adres) van de levering.
 4. In geval van aansprakelijkheid van Praliweb ten aanzien van de Koper, bestaat haar enige verplichting erin om naar eigen goeddunken de gebrekkige goederen te vervangen of de prijs van deze goederen terug te betalen. Er kan geen enkele andere schadevergoeding worden geëist. 
 5. Praliweb stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Praliweb echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal Praliweb alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. 
 6. De websites waarnaar Praliweb gebeurlijk linkt, worden niet door Praliweb beheerd, gehost of onderhouden. Praliweb is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
 7. Praliweb is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de teksten, afbeeldingen en dergelijke meer die gebruikt worden door de Koper om het aangekochte Product te personaliseren. En er mag niet verondersteld worden dat Praliweb voormelde teksten, afbeeldingen en dergelijke meer goedkeurt of aanbeveelt. Praliweb is niet verplicht om de aangeleverde documenten vooraf te screenen, te controleren, te weigeren of te verwijderen. De Koper zal Praliweb steeds vrijwaren en vergoeden voor elke aansprakelijkheid (met inbegrip van erelonen voor advocaten en gerechtskosten), die Praliweb oploopt op basis van de door de Koper aangeleverde documenten, alsook voor elke vordering of rechtsgeding die het gebruik van dergelijke elementen met toedoen van de Koper tot gevolg zou hebben. 

Artikel 13 - Conformiteit en garantie

 1. Praliweb garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Praliweb verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De producten verkocht door Praliweb zijn verse voedingsmiddelen. Praliweb doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in de koelkast te plaatsen om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen.
 3. Praliweb levert de goederen door middel van gekoelde verzending om zo de kwaliteit van haar goederen zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Praliweb telefonisch of per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.
  Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in de koelkast plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Praliweb.
 4. Het formuleren van een klacht door de Koper, ontslaat hem niet van de verplichting tot betaling van de factuur over te gaan. De Koper is er zodus nog steeds toe gehouden om bestellingen to ontvagen van andere bestelde goederen en de facturen te betalen. 
 5. ndien blijkt dat de klacht ongefundeerd was, zullen de kosten van onderzoek volledig ten laste worden gelegd van de Koper. 
 6. Ingeval een klacht wordt geformuleerd door de Koper conform de bepalingen van deze algemene voorwaarde, aangaande de gebrekkige kwalitiet van de geleverde goederen, kan Praliweb deze goederen naar eigen goeddunken ofwel kosteloos vervangen (of het gedeelte waarop de klacht betrekking had) ofwel het bedrag van de goederen (of een deel dat correspondeert met het gebrekkige deel van de bestelling) terugbetalen, waardoor de verantwoordelijkheid van Praliweb einde neemt. 

Artikel 14 - Overmacht    

 1. In geval van overmacht is Praliweb niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Praliweb die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Praliweb, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Praliweb, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 
 4. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de documenten die deze aan Praliweb bezorgd. De Koper garandeert dat alle tekst, afbeeldingen, foto’s of andere creatieve elementen die zij aan Praliweb bezorgt haar eigendom zijn of dat zij minstens de toelating heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar om voormelde elementen te gebruiken.
  Door de tekst, afbeeldingen, foto’s of andere creatieve elementen aan Praliweb te bezorgen met zicht op het personaliseren van Producten geeft de Koper aan Praliweb een gebruiksrecht op voormelde elementen.

 

Artikel 16 – Klachtenprocedure

 1. Praliweb doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Praliweb per mail contacteren op info@ovidias.com. Praliweb beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .
  Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.
 4. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op nummer +32/89.695.000 of via mail op contact@ovidias.com, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. SafeShops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/  worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Praliweb of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Tongeren, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

Artikel 18 - Diverse bepalingen

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Praliweb op volgend adres: Praliweb bvba met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 26, België, per e-mail: info@ovidias.com of per telefoon: +32.89.695.000.